REGULAMIN SZKOŁY NAUKI JAZDY MOTO START

PRZEBIEG KURSU

 1. Kurs nauki jazdy składa się z zajęć teoretycznych (w formie stacjonarnej lub e-learning), zajęć praktycznych oraz egzaminu wewnętrznego.
 2. Szkoła w czasie szkolenia dokłada wszelkich starań, aby przygotować Kursanta/kę do egzaminu państwowego w możliwie najlepszy sposób.
 3. Termin szkolenia jest uzgadniany indywidualnie pomiędzy Kursantem/ką a Instruktorem.
 4. Kursant/ka ma prawo odwołać wcześniej umówione zajęcia praktyczne nie później niż 24 godziny przed zajęciami powiadamiając telefonicznie instruktora lub biuro Szkoły.
 5. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w punkcie 4, Kursant jest obowiązany do dokupienia nieodbytych jazd, w cenie zgodnej z aktualnie obowiązującym cennikiem jazd doszkalających znajdującym się na stronie internetowej szkoły.
 6. W związku z tym, że Szkoła nie pobiera dodatkowych opłat za egzamin wewnętrzny, Kursanci/ki proszeni są o rzetelne przygotowanie się do niego.
 7. Kursant/ka ma prawo zrezygnować z kursu lub zmienić instruktora prowadzącego w dowolnym momencie.

PŁATNOŚCI

 1. Opłaty za kurs są wnoszone zgodnie z aktualnym cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej Szkoły gotówką lub przelewem bankowym.
 2. Opłaty za kurs mogą być wnoszone jednorazowo lub ratalnie zgodnie z zasadami określonymi w cenniku.
 3. W przypadku rozpoczęcia części praktycznej kursu po upływie 6 miesięcy od zapisu, obowiązuje cena określona w aktualnym cenniku zamieszczonym na stronie internetowej Szkoły.
 4. Zasada określona w punkcie 3 regulaminu w sekcji Płatności obowiązuje również w przypadku przerwania zajęć praktycznych na dłużej niż 6 miesięcy.
 5. W przypadku rezygnacji z kursu, Szkoła zwraca Kursantowi/ce wpłacone środki pomniejszone o koszt zrealizowanej części kursu (zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne) oraz o ewentualny koszt badań lekarskich (bez rabatu dla Kursantów/ek Moto Start) według aktualnych cen detalicznych zajęć teoretycznych, jazd doszkalających określonych w cenniku zamieszczonym na stronie internetowej Szkoły.
 6. Usługi Szkoły są zwolnione z podatku VAT.
 7. Chęć otrzymania faktury VAT należy zgłosić przed dokonaniem wpłaty.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zapisanie się na kurs lub jazdy doszkalające jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 2. Klauzula przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Szkoły.
 3. Kwestie sporne dotyczące realizacji kursu będą w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.
 4. W innych przypadkach obowiązujące będą rozstrzygnięcia sądów powszechnych.